On-line reklama, to sú aj PR články. Svojim zákazníkom môžete viac priblížiť váš tovar alebo služby a začať predávať. Články nájdu miesto na našom webe.

Povinné náležitosti Zmluvy o pôžičke

Ak hovoríme o pôžičke, najčastejšie ide o požičanie určitej finančnej čiastky, ktorú si medzi sebou požičiavajú dve fyzické osoby, avšak môže ísť o aj dve právnické osoby. Mnoho ľudí si požičiava takýmto spôsobom peniaze od rodinných príslušníkov a iných známych, avšak bez uzatvorenia písomnej Zmluvy o pôžičke, a teda iba na základe ústneho dohovoru. Častokrát potom medzi danými osobami nastanú osobné nezhody a človek, ktorý požičal druhej osobe https://psych.interez.sk/lobotomia-kastracia-ci-nasilie-toto-je-10-sposobov-akymi-sa-niekedy-snazili-vyliecit-homosexualov/ peniaze nemá o tejto pôžičke tým pádom žiadny doklad. Z toho dôvodu je vždy lepšie Zmluvu o pôžičke spísať v písomnej forme, na základe ktorej bude jasne dané, kto, komu a v akej výške požičal koľko peňazí.

požičanie peňazí

Písomná podoba tejto zmluvy však musí spĺňať určité povinné náležitosti, ktoré sa odvíjajú od toho, či ide o uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi fyzickými osobami, alebo právnickými osobami (napr. fyzická osoba, ktorá si požičiava z banky). Na začiatok je treba podotknúť označenia, ktorými sa zmluvné strany v prípade tohto typu zmluvy nazývajú, pričom ide o dlžníka (ten, kto si požičiava) a veriteľa (ten, kto poskytuje financie na požičanie). Čo sa týka konkrétnych náležitostí, ktoré by mala Zmluva o pôžičke obsahovať, vrátane základných osobných údajov o oboch zmluvných stranách, prípadne obchodných údajov pri právnickej osobe je dôležité vymedziť najprv to, o aký typ spotrebiteľského úveru sa bude jednať. Ďalej je treba definovať to, ako dlho bude daná zmluva platná, resp. vymedziť časový termín, do kedy je dlžník povinný pôžičku splatiť.

zmluva o pôžičke

Veľmi dôležitou časťou zmluvy je rovnako i napísanie presnej sumy, ktorá sa bude požičiavať a taktiež uvedenie úrokovej sadzby, ktorú bude dlžník povinný platiť. Súčasťou Zmluvy o pôžičke môže byť aj presne určený kalendár pravidelných termínov splátok a určenie úrokového navýšenia, ktoré sa uplatní vtedy, keď dlžník neuhradí svoju splátku na čas. Ak si to veriteľ vyžiada je potrebné uviesť zároveň v zmluve i to, akým spôsobom bude dlžník za pôžičku ručiť. Okrem týchto údajov môže však Zmluva o pôžičke obsahovať aj iné doplňujúce náležitosti, ktoré sa odvíjajú od toho, medzi akými osobami sa uzatvára.